• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

विशेष बचत

विशेष बचत

 

विशेष बचत खाता: –

 

यो खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज पाक्ने छ ।
खातामा न्यूतम मौज्दात रु ५०००।– रहने छ ।
भुक्तानी शर्तमा अन्य बचत सरह रहनेछ ।
यस खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने छ ।
यस खातामा संस्थाले प्रदान गरिने व्याजदरलाई अनुसूची १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।